Apartman Yöneticisine kolaylık sağlamak için en çok kullanılan belge örnekleri hazırlanmıştır.Kolaylıkla bu belgelerin boşluklarınızı binanıza uygun şekle getirip yazıcınızdan bastırabilirsiniz.

a.Davet Mektubu..Olağan ve olağanüstü toplantılara davet için kullanılır beraberinde en sık kullanılan gündem ve vekalet örneği de vardır.

b.Faaliyet Raporu..Yıllık olağan kat malikleri kurulu toplantılarda yönetici tarafından hazırlanması ve okunması zorunlu raporun örneğidir.

c.Denetim Kurulu Raporu.. Denetçiler tarafından kat malikleri kuruluna sunulması gereken zaruri bir raporun örneğidir.

d.Kapıcı Talimatnamesi..Kapıcı tüzüğü ve iş kanunları ile haftasonu tatili hakkındaki kanunun bazı maddelerinden etkilenerek apartman girişinde asılı olması gereken örnek talimatnamedir.

e.İşletme Projesi.. Her apartmanın sene başında müteakip sene için yöneticinin yapacağı işler ile tahmini bedellerinin, yakıt,ortak elektrik,personel maaşları, gibi giderlerin tahmin edildiği ve buna göre her dairenin ödemesi gereken miktarın belirlendiği proje örneğidir. 7 gün içinde kat malikleri itiraz etmezlerse yönetime karşı borcu kabul etmiş sayılırlar.Bu da yöneticinin hukuki takibatlarını çok kolaylaştırır.

f.Apartman Yönetim Planı.. Apartmanlarda yaşayan kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerinden, ortak yerlerin kullanımı, masrafların paylaşım biçimleri, yönetici ve deneticilerin ücret alıp almayacakları gibi hususların yazılı olduğu ve Tapu sicil memurluğunda bulunması zorunlu bir belgedir.Bu özel anlaşma niteliğinde olup binadan yeni daire satın alan her malik bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

g.Personel izin kayıt Belgesi..Çalışan personelin izinlerinin kullanılış biçimi ve tarihlerinin yazıldığı, personel ayrılırken geçmişe yönelik talepleri önlemek için, ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ ne göre hazırlanmış zorunlu bir belgedir.

h.Personel İbranamesi.. Ayrılan personelin kanuni alacaklarını alması ile ilgili bir aklama yazısıdır.
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile ilgili belgeler :
Bu belgeler SSK tarafından yayınlanmış standart Formlardır. Üzerinde kolayca değişiklik yapabilmeni için Microsoft Word dökümanı şeklinde
kaydedilmiştir. Bilgisayarınıza yüklemede güvenlik sisteminiz size virus olabilir uyarısında bulunacaktır.Bütün dökümanlar 3 değişik populer virus programı tarafından taranmış ve güvenli bulunmuştur.

a.Vizite kağıdı (Kendisi)… Yanınızda çalışan kişinin hastalandığında SSK nın sağlık hizmetlerinden yararlanması için işveren (Yönetici) tarafından tanzimi zorunlu bir dökümandır.

b.Vizite kağıdı (eş-Çocuk-anne-baba)..Yanınızda çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları hastalandığında SSK nın sağlık hizmetlerinden yararlanması için işveren (Yönetici) tarafından tanzimi zorunlu bir dökümandır.

c.SSK İşyeri Bildirgesi...Sigortalı işçi çalıştırmaya başlayan her işyerinin, apartmanın müracaat ederek bir işyeri numarası alması zorunludur.

d.İlk İşe Giriş Bildirgesi… Yeni alınan her personel için ilk işe başlarken SSK ya bildirimin yapıldığı zaruri bir bildirge örneğidir.

e.Aylık Prim ve Hizmet belgesi...Her çalışanın her ay kaç gün çalıştığı ve ücret aldığı gibi bilgilerin bulunduğu ve bütün çalışanlar için aylık olarak verilmesi gereken bir bildirim formudur.

f.Sigortalı Hesap Fişi…İşveren, işten ayrılan sigortalıların veya ölen sigortalıların hak sahiplerinin malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından tahsis yapılması için Kuruma müracaatları halinde, sigortalının hizmetlerini içeren Aylık Prim ve Hizmet Belgesini henüz Kuruma göndermediği süreye ait sigortalı hizmetleri ile ilgili bilgileri göstermek üzere Sigortalı Hesap Fişi düzenleyerek, talep edilen tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Kuruma göndermeye zorunludur.

g.Sigortalı Bildirim Belgesi..Bu belge, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 40 ıncı maddesi gereği sigortalı olarak çalışmaya başlayanların kendilerini Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmeleri amacıyla kullanılır.