KANUNUNLARDA GEÇEN BAZI TERİMLER VE AÇIKLAMALARI

Ada : Yol,deniz,meydan,nehir gibi Tapu’ya tescil edilmeyen kamu yerleri ile çevrili ve içinde bir veya birkaç parsel bulunan saha.
Adi Mülkiyet : Ortak mülkiyet
Akar : Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.
Altyapı: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad.
Ana Gayrimenkul/Ana taşınamaz : Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün tamamı
Antre: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.
Ariyet : Bir tür sözleşme.Ariyet veren bir şeyin bedava kullanılmasını,ariyet alana bırakmak,alanda onu kullandıktan sonra geri vermekle yükümlü olur
Arsa : Üzerine yapı kurulmak üzere ayrılmış yer.
Arsa Payı : Arsanın,KMK’nda yazılı esaslara göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet payları.
Ayni Hak : Eşya üzerindeki mutlak iktidar hakkı.
Bağımsız Bölüm : Tamamlanmış ve tümü kagir yapının daire,büro,dükkan gibi özel mülkiyete tabi bölümlerinden her biri.
Butan : Çürük,temelsiz.
Cüz’i Halef : Bir hukuki olay sonucunda ,bir kişinin devri mümkün hukuki ilişkilerinden bir kısmının -bu hukuki ilişkiye ait kanuni devir şartı aranmadan-üzerine geçtiği kişi.
Çap-Çaplı Tasarruf Belgesi : Bir gayri menkulün geometrik şeklini gösteren plan.
Daire: Bir apartman içinde yer alan, birden fazla konuttan her biri.
Eklenti : Bir bağımsız bölümün dışında olup,doğrudan doğruya o bağımsız bölüme tahsis edilmiş yer,müştemilat.
Ferağ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem.
Fuzuli Şagil : Bir gayrimenkulü sahibinin izni olmaksızın ele geçiren kişi,haksız işgal eden,zorla oturan.
Gayrimenkul Mülkiyeti : Tarla,arsa,apartman gibi taşınmazların üzerindeki mülkiyet.
İfraz: Parçalara ayırma, parselleme , parselasyon
İktisap : Bir şeyin mülkiyetini elde etmek.
İmar Durumu: Bir arsanın imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğini bildiren ve belediyece düzenlenerek istek üzerine arsa sahibine verilen belge.
İmar Planı: İmar yasasına göre, nüfusu 10.000’I aşmış yerleşmelerde yapılması zorunlu olan fiziksel plan.
İrtifak Hakkı : Bir gayrimenkul üzerinden yararlanmaya veya kullanmaya rıza göstermeyi yahut mülkiyete ait bir takım hakların kullanılmasından çekinmeyi kapsayan ve diğer bir gayrımenkul veya şahıs lehine ayni hak olarak tesis olunan külfet(sıkıntılı zorluk).
İstimlak: Kamulaştırma.
Kat İirtifakı : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak,veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından KMK hükümlerine göre kurulan irtifak hakkı.
Kadastro: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve fiziksel değerlerini belirtip plana bağlama işi.
Kagir: Taş ,beton veya tuğladan yapılmış.
Kamulaştırmak: Bir şeyi sahibinden satın alarak kamuya mal etmek, kamu yararına almak.
Kat Maliki: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi.
Kat Mülkiyeti : Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı, Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi.
Külli Halef : Mal varlığının miras gibi bir sebeple tamamen ve bütün halinde geçtiği kişi.
Menkul Mülkiyeti : Taşınır şeyler üzerindeki mülkiyet.
Mütemmim Cüz : Mahalli örfe göre;bir şeyin veya malın,sürekli esaslı unsurunu oluşturan ve yok edilmedikçe ayrılması imkanı olmayan parça.Bütünleyici parça.
Müteselsil Sorumluluk : Birden fazla kişinin bir şeyin tamamından ayrı ayrı sorumlu olmaları.
Nazım Plan: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.
Rücu Hakkı : Geri dönme hakkı.Bir kimsenin alacaklıya ödediği bir şeyi ,bir diğerinden istemesi hakkı.
Sübut Sebebi : Gerçekleşme sebebi,meydana çıkarma sebebi.
Sükna Hakkı : Bir evde veya evin bir bölümünde oturmak;bir evi veya bir bölümünü ele geçirmek hakkı.*devredilemez.
Şüf’a Hakkı : Bir gayrimenkulün satılması durumunda;bu gayrimenkulün,satışın şartlarına uygun davranmayı kabullenen belli bir kişi tarafından öncelikle satın alınmasına imkan tanıyan hak; önalım hakkı.
Şuyuun İzalesi : Paydaşlığın giderilmesi,ortaklığın giderilmesi.
Tağyir : Başkalaştırma,değiştirme.
Tapu Senedi: Bir mülkün kimin olduğunu gösteren resmi belge.
Temliki Tasarruf : Bir malın sahiplik hakkını başkasına devretmek için yapılan hukuki işlem.
Vaziyet Planı: Yapıların değişmez röperlere göre arsaya yerleşmelerini belirten üstten görünüş, yerleşme planı.
Zilyed : Sahip,elmen.Sahip olsun,olmasın;birşey üzerinde fiili tasarruf sahibi olan kimse.